Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De organisatie: Sylvester PT.
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Sylvester PT waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Sylvester Lakenberg.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Sylvester PT voor het deelnemen van Personal Training, groepslessen en voedingscoaching. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Sylvester PT geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Sylvester PT het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE PERSONAL TRAINING

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan personal training, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Sylvester PT te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Sylvester PT door te geven.

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS EN VERHINDERING

Bij bevestiging van inschrijving zal Sylvester PT meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Sylvester PT bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering van een personal trainingssessie en/of voeding coaching dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden, zodat er een mogelijkheid is om de sessie te verzetten. Wanneer de sessie binnen 24 uur voor aanvang door de klant wordt afgezegd, zijn de kosten van deze sessie voor rekening van de klant. Deze sessie komt dan te vervallen en wordt niet ingehaald. Een trainingssessie met een van onze personal trainers vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een training verhinderd bent en dit minimaal 24 uur voor de training hebt gemeld, schuift deze training door en wordt dit op een ander moment binnen de resterende contractduur ingehaald. Wanneer deze training niet binnen de contractduur kan worden ingehaald, komt deze te vervallen.
Voor een groepsles dient een klant zich aan te melden via de website van Sylvester PT. Zo weet de trainer hoeveel sporters er verwacht worden zodat de training hierop aangepast kan worden. Bij verhindering dient de klant na aanmelding voor een groepsles zich persoonlijk bij de trainer af te melden, per e-mail of per telefoon/Whatsapp. Wanneer de klant zich binnen één uur voor aanvang van de training afmeldt, zal deze training in rekening worden gebracht bij de klant en zal er een rit in mindering gebracht worden op de rittenkaart.
Bij minder dan drie aanmeldingen zal de groepsles geen doorgang vinden. De klant zal door de trainer hiervan uiterlijk één uur voor aanvang van de training op de hoogte worden gesteld.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op Sylvester PT rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Sylvester PT. Sylvester PT voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Sylvester PT niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door Sylvester PT aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. Sylvester PT kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Sylvester PT is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Sylvester PT is niet aansprakelijk wanneer bij Sylvester PT, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Sylvester PT is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Sylvester PT wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel te gevolge van uitvoering van diensten die Sylvester PT aanbiedt. De klant is wel aansprakelijk wanneer Sylvester PT op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Sylvester PT te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

ARTIKEL 7 DUUR OVEREENKOMST EN ONTBINDING

Een personal training-traject wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden of 6 maanden. Sylvester PT is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.
Voor de groepslessen wordt er gebruik gemaakt van 10-rittenkaarten en 20-rittenkaarten. Deze rittenkaarten zijn tot 1 jaar na uitgifte geldig. Restitutie is niet mogelijk. De rittenkaarten mogen wel overgedragen worden aan anderen.

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van klant en Sylvester PT zal Sylvester PT meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Sylvester PT gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling ontvangen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Sylvester PT te voldoen. Indien Sylvester PT over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Op de diensten van Sylvester PT is het Btw-tarief van 9% van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Sylvester PT gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING

Indien de klant niet kan deelnemen aan personal training of voeding coaching wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Sylvester PT. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders zijn de kosten van deze training voor rekening van de klant. De overeenkomst kan voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts. Na een jaar is de overeenkomst ontbonden en komen de resterende trainingen te vervallen.

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Sylvester PT is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de personal trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Wanneer de klant op vakantie gaat, dient dit uiterlijk een maand van tevoren gemeld te worden. Dan wordt de overeenkomst verlengd met het aantal weken dat de klant op vakantie is. Wanneer de klant de vakantie niet binnen een maand meldt, komen de trainingen binnen deze vakantie te vervallen en worden niet ingehaald. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

ARTIKEL 11 GEZONDHEID

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Sylvester PT aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Sylvester PT.

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID

Sylvester PT is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sylvester PT. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Sylvester PT voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Sylvester PT. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Sylvester PT. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Sylvester PT zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Sylvester PT ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Sylvester PT zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Sylvester PT. Dit kan door middel van het sturen van een e-mail naar info@sylvesterpt.nl. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Sylvester PT is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.